Программа ХДНП

15.02.2009, 21:22
{Программа ХДНП} Молдавские Ведомости
Capitol I

Creştinism şi democraţie

Cine suntem noi

1. Suntem o formaţiune populară, de esenţă creştin-demo­crată, care succede politic şi de drept

Mişcarea Democratică din Moldova (1988-1989), Frontul Popular din Moldova (1989-1992) şi Frontul Popular Creştin Democrat (1992-1999). De la începuturile ac­ti­vi­tăţii noastre am promovat valorile democratice, creştine şi naţio­nale în Pepublica Moldova. Aparţinem familiei creştin-democraţilor europeni şi facem parte, ca membru cu drepturi depline, din Interna­ţionala Democrat Creştină şi Populară.

Viziunea noastră asupra omului

2. Noi recunoaştem că omul este cununa creaţiei divine, şi nu ultima măsură a tuturor lucrurilor. Politicile noastre se întemeiază pe viziunea creştină asupra omului, care este responsabil în faţa lui Dumnezeu. Demnitatea oricărei fiinţe umane, bărbat sau femee, este inalienabilă. Omul este o entitate unică, total ireductibilă şi de neînlocuit, deschisă spre transcendenţă, cu destin etern propriu, implicit cu responsabilitate, cu inteligenţă şi voinţă liberă. În cadrul societăţii orice fiinţă umană depinde de celelalte. Fiind liber, responsabil şi solidar, omul este dator să participe la construcţia societăţii. Acest angajament derivă din chemarea noastră de a fi împreună-lucrători cu Dumnezeu în
opera Sa ziditoare şi mântuitoare. PPCD respectă cu recunoştinţă darul suprem al vieţii umane, care cuprinde potenţial fericirea individuală şi eternă. Societatea, prin reglementările ei, trebuie să sprijine respectarea vieţii la fiecare etapă, de la zămâslire până la moartea naturală.

Valorile fundamentale ale politicii noastre

Libertatea

3. Libertatea este inerentă naturii umane. Aceasta implică pentru fiecare dreptul şi obligaţia de a fi deplin responsabil de alegerea şi acţiunile sale, precum şi de a fi co-responsabil faţă de posteritate şi de întreaga Creaţie. Oricine invocă libertatea pentru sine trebuie să recunoască şi să respecte libertatea altuia. Libertatea cetăţeanului şi autoritatea statului nu sunt relaţii care se exclud, ele se întregesc reciproc. Autoritatea statală trebuie să le garanteze tuturor persoanelor din societate o largă libertate, inclusiv pe plan politic şi economic. Limitele acestei libertăţi trebuie să fie cât mai largi, determinate exclusiv de respectarea libertăţii celorlalţi şi de realizarea stabilităţii strict necesare convieţuirii sociale. Fiecare cetăţean al Republicii Moldova trebuie să fie capabil să-şi exercite libertatea în cadrul familiei, la locul de muncă, în societate şi în stat. Noi respingem orice falsă interpretare a libertăţii. Proprietatea privată constituie o premisă importantă a libertăţii economice şi politice a persoanei.

Solidaritatea

4. Solidaritatea înseamnă conştiinţa interdependenţei şi a corelaţiei mutuale între indivizi şi comunităţile lor. Orice lucru care afectează o persoană are consecinţe şi asupra comunităţii din care acesta face parte. Solidaritatea înseamnă acţiuni practice, ajutor activ, drepturi şi îndatoriri între oameni şi comunităţile lor, care fac parte dintr-un întreg şi într-o ultimă analiză funcţionează în universal. Pe aceste temeiuri PPCD îmbrăţişează principiul solidarităţii între indivizi, categorii sociale, comunităţi locale, naţionale şi popoare. Solidaritatea trebuie să se manifeste nu numai pe orizontală, ci şi pe verticală. Astfel, noi ne asumăm întregul trecut istoric al poporului român şi suntem solidari cu generaţiile viitoare, ale căror interese legitime le vom apăra.

Dreptatea

5. Dreptatea înseamnă aplicarea principiului egalităţii pentru toţi oamenii în demnitatea şi libertatea date de Dumnezeu. Ea presupune dreptul fiecărei persoane la protecţie contra acţiunilor arbitrare sau abuzive din partea Puterii. Prin dreptate înţelegem aplicarea aceloraşi legi şi reguli pentru toţi.

Drepturile Omului

6. Noi considerăm că orice lege trebuie să reflecte respectul universal pentru drepturile
fundamentale şi inalienabile ale omului prevăzute de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite din anul 1948, şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Funda­men­tale din anul 1950. Aceste declaraţii reflectă atât dreptu­rile indivi­dua­le, cât şi drepturile sociale şi trebuie complementate cu o nouă cate­gorie de drepturi ca: dreptul la informare, la un mediu nepoluat, la secretul vieţii personale şi familiare şi la identitate gene­tică. Respec­tarea legilor nu trebuie să însemne dominaţia asupra minorităţii.

PPCD în familia politică democrat-creştină internaţională

7. PPCD aparţine, prin valori, principii, organizare şi acţiune, marii familii politice a democraţiei creştine. Fiind membru cu drepturi depline al Internaţionalei Creştine şi Populare, PPCD cooperează în permanenţă şi prin toate mijloacele accesibile cu alte partide creştin-democrate.

Capitolul II.

Dezvoltarea liberă a personalităţii

Persoana, fundament, subiect şi scop al societăţii

8. Noţiunea modernă de persoană derivă din revelaţia divină. Creştinismul se adresează întâi de toate persoanei şi abia apoi colec­tivităţii. Paersoana nu este un individ izolat, ci omul ca fiinţă spirituală, care se realizează prin comuniunea cu celălalt (aproapele) şi cu Dumnezeu. Pornind de la acest adevăr, noi recunoaştem supre­maţia persoanei în ierarhia valorilor sociale. Fiind temelia oricărei comunităţi umane, ea singură îi dă societăţii raţiunea de a fi. Persoana este subiect de drepturi şi îndatoriri care se antrenează în mod deliberat în viaţa publică, subordonându-şi interesele proprii binelui comun. Cum persoana este scopul societăţii, obiectivul nostru este reali­zarea per­sonală a tuturor, iar personalismul se constituie într-un principiu funda­mental al concepţiei democrat-creştine despre societate.

Egalitatea între bărbţi şi femei

9. Noi recunoaştem dreptul fiecărei persoane de a-şi deter­mina soarta. PPCD respectă dreptul femeilor de a se implica la ega­litate cu bărbaţii în viaţa politică, socială, profesională, ştiinţifică, artistică şi culturală fără nici un fel de discriminare. Noi pledăm pen­tru asigurarea practică a dreptului femeii şi la alte activităţi decât la cele casnice, pentru neadmiterea discrimminării ei în activitatea de serviciu, pentru creşterea rolului femeii în toate domeniile vieţii, inclusiv în politică şi pentru promovarea ei în funcţii de conducere. PPCD are în cadrul său o organizaţie naţională de femei care se preocupă de realizarea politicilor noastre privind drepturile şi rolul femeii în societate.

Familia, instituţie fundamentală a societăţii

10. Familia, ca cel mai mic dar şi cel mai stabil aşezământ de convieţuire umană, este în concepţia noastră una din instituţiile fundamentale ale naţiunii şi ale statului. Întemeiată prin unirea dintre bărbat şi femeie, chemaţi să devină tată şi mamă, familia oferă un cadru optim pentru dezvoltarea persoanei în dragoste şi comuniune, toleranţă, dăruire de sine, consideraţie pentru alţii şi responsabilitate. Coeziunea familială constituie un element necesar şi o precondiţie a solidarităţii sociale. Părinţii au
dreptul să-şi crească şi să-şi educe copiii potrivit propriilor convingeri. Fiecare familie constituie un păcat capital şi o crimă împotriva vieţii şi a fiinţei umane. Statul este dator să intervină activ pentru asigurarea unei protecţii adecvate familiei, mamei şi copilului, pentru limitarea situaţiilor de abandon familial, pentru combaterea violenţei în familie şi a vagabondajului.

Tinerii - viitorul societăţii noastre

11. Politica pentru tineret este o politică pentru viitorul nostru. Noi trebuie să ajutăm tineretul să-şi găsească propria cale spre o viaţă adultă responsabilă. PPCD susţine atragerea şi promovarea tinerilor în funcţii de răspundere şi conducere în orice domeniu de activitate. Statul trebuie să le asigure tinerilor condiţii necesare de viaţă, o pregătire profesională performantă, o educaţie în spiritul moralei creştine şi al respectului necondiţionat faţă de lege şi drep­tate. Noi susţinem dreptul tinerilor de acces nelimitat la studii, precum şi dreptul lor de a beneficia de credite avantajoase pe termen lung pentru construirea de locuinţe şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă îndelungată. PPCD garantează prin statut accesul tinerilor la structurile de conducere ale partidului la toate nivelurile într-o pon­dere însemnată. Organizaţia noastră de tineret “Noua Generaţie”, ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene a Tineretului Democrat, dezvoltă relaţii de cooperare cu organizaţii similare de peste hotare în vederea desfăşurării unor programe comune.

Recunoaşterea experienţei generaţiilor în vârstă

12. Din perspectiva continuităţii şi apropierii dintre generaţii, experienţa generaţilor în vârstă constituie un patrimoniu inestimabil care trebuie pus în serviciul întregii societăţi. În vederea asigurării unui parteneriat real între generaţii, PPCD are în cadrul său o orga­nizaţie naţională de seniori. Această organizaţie oferă posibilitatea implicării persoanelor în etate în viaţa politică activă.

Cultura - expresie a identităţii naţionale

13. Cultura dă o expresie superioară identităţii ţării şi po­porului ei. Bazându-se pe tradiţii multiseculare, ea aparţine românilor din toată lumea şi constituie contribuţia noastră concretă la patrimoniul civilizaţiei europene şi universale. Cultura oferă un cadru propice pentru asigurarea relaţiilor interumane şi poate asigura un climat favorabil convieţuirii sociale. Limba română constituie un element de bază al culturii noastre naţionale. PPCD consideră că româna ca limbă oficială a Republicii Moldova trebuie protejată prin lege şi promovată în toate domeniile vieţii sociale. Noi recunoaştem şi garantăm dreptul inalienabil al persoanelor aparţinând minorităţilor etnice de a-şi însuşi limba oficială şi cultura majorităţii, ceea ce face posibilă depăşirea izolării şi integrarea lor plenară în societatea noastră.

Educaţia

14. Învăţământul reprezintă o prioritate naţională şi este conceput ca un sistem deschis şi democratic, bazat pe valori ştiinţifice, culturale şi morale, informativ şi formativ, prin îmbinarea factorilor educaţionali cum sunt familia, şcoala, biserica şi comunitatea locală. învăţământul trebuie să fie bazat pe egalitatea şanselor la educaţie şi deferenţierea individuală a performanţelor. Noi considerăm că domeniul educaţiei trebuie să beneficieze de alocări bugetare în proporţie de cel puţin 6% din Produsul Intern Brut.

Ştiinţa

15. PPCD consideră că sistemul de cercetare-dezvoltare este unul din cei mai importaţi factori de reînnoire a ţării. Noi vom sprijini relansarea sectorului de cercetare-dezvoltare dinamic şi autonom, susţinut de stat, care conduce la formarea noilor cunoştinţe şi teorii, inovărilor necesare pentru dezvoltarea durabilă a societăţii.

Biserica şi comunităţile religioase

16. Indiferent de origine etnică, majoritatea absolută a populaţiei Republicii Moldova este creştină ortodoxă. Având în Basa­rabia o istorie bimilenară, creştinismul este unul din factorii esenţiali de coeziune socială. PPCD sprijină Biserica în activităţile ei sociale şi consideră că rolul Bisericii în societate trebuie redefinit printr-o prezenţă mai activă a acesteia în viaţa publică. Omul modelat moral de învăţătură creştină îşi trăieşte destinul istoric în societate şi stat, iar destinul veşnic în Biserică, dăruindu-se socialmente semenilor şi duhovniceşte lui Dumnezeu. Elementul de bază al moralei creştine constă în capacitatea de a subordona interesele personale binelui comun. PPCD manifestă un respect deplin faţă de toate confesiunile religioase şi consideră că nu este de competenţa partidelor politice să intervină în relaţiile interconfesionale.


Societatea civilă

17. Societatea civilă reprezintă expresia deetatizării şi garanţia promovării valorilor democratice, capacitatea cetăţenilor de a se asocia şi de a soluţiona în comun problemele lor. Dezvoltarea şi fortificarea sectorului neguvernamental este un element de bază în asigurarea funcţionării instituţiilor democratice. Noi înţelegem că numai o societate civilă dezvoltată poate asigura irevesibilitatea proceselor democratice din Republica Moldova.

Mass-media, exercitarea libertăţii în responsabilitate

18. Mass-media este a patra putere în stat. Ea constituie o pârghie efecientă de monitorizare şi control a societăţii civile asupra vieţii politice şi a procesului de guvernare. Instituţiile publice şi private din presa scrisă şi audiovizuală asigură libera circulaţie a ideilor şi valorilor în beneficiul întregii societăţi. Libertatea de opinie constituie un element esenţial al democraţiei. Cu toate acestea, libertatea de expresie implică o responsabilitate pe potrivă.

Capitolul III

Spre o economie de piaţă, socială şi durabilă

O nouă ordine economică

19. Concepţia PPCD despre economie se bazează pe idea libertăţii responsabile, ceea ce înseamnă că fiecare persoană trebuie să se bucure de libertate, dar în acelaşi timp să dea dovadă de respon­sabilitate faţă de proprietatea publică şi privată. Un sistem economic poate asigura:

dezvoltarea durabilă a societăţii, libertatea în alegerea profesiei şi a locului de muncă, egalitatea şanselor de încadrare în afaceri, utilizarea eficientă a patrimoniului natural, creşterea bunăstării şi progresului social.

Proprietatea privată

20. Demnitatea persoanei umane, în lumina moralei creştine, cere ca fiecare om să aibă un domeniu de dispoziţie asupra unor bunuri. Această dispoziţie garantată de societate este dreptul de proprietate. Sistemul economic care se bazează pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie s-a dovedit a fi cel mai eficient. Proprietatea privată, fiind fundamentul bunăstării sociale, oferă oricărei persoane posibilitatea de acces la resursele necesare existenţei sale. Proprietatea are o dimensiune individuală şi una socială, fiind o premisă a libertăţii persoanei şi un obstacol în calea concentrării şi a centralizării puterii economice şi politice. Totodată, proprietatea are dimensiune economică exprimată prin interesul personal, autonomia decizională şi ideea de competiţie. De aceea proprietatea privată trebuie garantată de stat în scopul limitării autorităţii instituţiilor publice asupra persoanei şi al armonizării intereselor individuale cu cele comunitare.

Dezvoltarea durabilă

21. Dezvoltarea economică durabilă este un proces de creştere economică ce asigură
prosperitatea, bunăstarea, protecţia mediului şi sporirea calităţii vieţii în mod constant şi pe termen lung. Atingerea obiectivului dezvoltării durabile necesită promovarea ra­pidă, consec­ventă şi coerentă a reformelor menite să asigure re­dre­sarea şi creşterea economică, convergenţa performanţelor economice, protecţia mediului natural şi social, folosirea raţională a forţei de muncă, ridicarea nivelului de viaţă, coeziunea economică şi socială, precum şi solidaritatea între grupurile sociale.

Concurenţa şi piaţa

22. Concurenţa este un principiu-cheie al economiei de piaţă. Ea constituie o premisă importantă a eficienţei economice şi a bună­stării sociale. Consolidarea mediului concurenţial impune promovarea politicii de stimulare a competiţiei şi de protecţie a consumatorilor prin înlăturarea barierelor de intrare pe piaţă, prin creşterea exi­genţelor faţă de calitatea produselor solicitate pe piaţa internă şi internaţională.

Stimularea activităţii economice

23. Impozitarea nu trebuie să sugrume libera iniţiativă şi să fie în detrimentul eficienţei economice. Politicile fiscale trebuie să stimuleze activitatea economică, expansiunea sectorului privat, crea­rea locurilor de muncă şi, în consecinţă, sporirea resurselor pentru dezvoltarea şi protecţia socială.

24. PPCD promovează o stratejie bazată pe principiul trans­formării sectorului agrar într-un generator de valoare adăugată şi stimulator al creşterii economice. Este necesară relansarea producţiei agricole pe baza consolidării proprietăţii private şi a formării unor societăţi agricole viabile

Consolidarea clasei mijlocii

25. Clasa de mijloc constituie garantul stabilităţii şi dezvoltă­rii durabile a societăţii. Creşterea potenţialului economic şi consolida­rea mecanismelor de concurenţă pot fi realizate în condiţiile sprijinirii întreprin­derilor mici şi mijlocii. În acest context este necesară susţi­nerea micului business, stimularea produsului intelectual, simplificarea procedurilor fiscale şi înlăturarea barierilor birocratice din admi­nistraţia publică. Prin formarea şi susţinerea unei clase de mijloc va putea fi diminuată discrepanţa dintre un grup restrâns de bogaţi şi masa imensă a celor săraci.

Mecanisme de implimentare

Pornind de la aceste principii de constituire a ordinii eco­nomice, PPCD va promova următoarele mecanisme de implimentare:

26. În domeniul politicilor macroeconomice: racordarea politicii monetare la reformele structurale în toate ramurile economiei; utilizarea instrumentelor monetare pentru contracararea presiunilor inflaţioniste; promovarea politicii de non-intervenţie pe piaţa valutară, formarea ratei de schimb în baza liberei fluctuaţii; diversi­ficarea pieţelor externe de desfacere a producţiei şi serviciilor secto­rului economic, stimularea investiţiilor autohtone şi străine orientate spre export; asigurarea unei baze stabile de impozitare; simplifi­carea sistemului fiscal; stabilirea tarifelor vamale în conformitate cu acordurile internaţionale; gestionarea eficientă a resurselor bugetare la toate nivelurile, aplicarea unui regim de control strict asupra utilizării acestor resurse.

27. În domeniul politicii industriale: sprijinirea ramurilor prio­ritare, direcţionarea investiţiilor spre aceste domenii; accelerarea procesului de privatizare şi restructurare a întreprinderilor; promo­varea politicii de sporire a productivităţii, competitivităţii şi calităţii în procesul de producţie şi comercializare.

28. În domeniul agriculturii: susţinerea restructurării întreprin­derilor agricole, a capitalizării şi concentrării în agricultură; dezvol­tarea infrastructurii agricole, crearea burselor agricole, dezvoltarea serviciilor agricole şi de consultanţă; dezvoltarea sistemului de finan­ţare a activităţilor economice în mediul rural, inclusiv prin crearea asociaţiilor de creditare şi împrumut, susţinerea înrteprinzătorilor care investesc în mediul rural.

29. În domeniul energeticii: promovarea strategiei bazate pe asigurarea securităţii energetice, diversificarea surselor de aprovizio­nare cu combustibili şi energie, dezvoltarea capacităţlor proprii de producere a energiei electrice, optimizarea consumului de energie; asi­gurarea viabilităţii sistemului electroenergetic prin realizarea in­ter­conexiunilor cu sistemul energetic european.

30. În domeniul infrastructurii: descentrelizarea administrativă a serviciilor comunale; dezvoltarea durabilă a localităţilor; reabi­litarea re­ţelei rutiere; reorganizarea transportului feroviar prin elimi­narea sectoa­relor ineficiente.

Dreptatea socială

31. Ordinea economică şi dreptatea socială sunt insepa­rabile, fie­care fiind parte integrantă şi în acelaşi timp comple­men­tară. Orice politică economică nejustificată sub aspect social provoacă declin economic şi instabilitate socială. Dezvoltarea eco­nomică durabilă presupune asigurarea condiţiilor de trai, a protecţiei sociale, sporirii bunăstării şi a calităţii vieţii.

32. Noi considerăm că statul trebuie să-i asigure fiecărui cetăţean oportunităţi cât mai mari pe piaţa muncii, stabilitate în serviciu şi un salariu decent. Piaţa muncii trebuie să fie creaţia liberă şi reciproc profitabilă a celor care muncesc şi a celor care oferă de lucru. Rolul statului în acest proces constă în modelarea dialogului social şi în garantarea echivalenţei şi echităţii prestaţiilor.

33. Sistemul de protecţie şi asistenţă socială trebuie să asi­gure: stimularea responsabilităţii şi solidarităţii civice, corelarea echitabilă a contribuţiei salariaţilor şi a patronatului la constituirea fondului de asigurări sociale; crearea unor resurse alternative de fi­nan­ţare a cheltuielilor de asigurări sociale prin combinarea sistemului bazat pe contribuţii cu cel bazat pe impozitare; dezvoltarea şi diversificarea prestaţiilor şi serviciilor sociale; facilitarea angajării în câmpul muncii a categoriilor de populaţie socialmente vulnerabile prin intermediul unor mecanisme legislative şi instituţionale.

Capitolul IV

Pentru un stat liber şi funcţional

Viziunea noastră asupra statului

34. În viziunea noastră statul derivă din voinţa cetăţenilor de a avea o autoritate în respectarea demnităţii individului şi a drepturilor sale fundamentale. Statul este temelia convieţuirii popu­laţiei în libertate, solidaritate şi dreptate. Aceste valori fundamentale îşi pot găsi împli­nirea numai într-un stat de drept, democratic şi social. Sarcina statului este promovarea binelui fiecărui cetăţean şi al comunităţii, apărarea cetăţenilor de ameninţările din afara hotarelor şi protejarea intereselor îndreptăţite ale acestora în relaţiile lor cu alte state. În statul de drept se pot afirma şi cei slabi, deoarece conflictele dintre oameni nu se rezolvă după voinţa celui mai tare, ci în spiritul legii şi al
dreptăţii.

Protecţia minorităţilor

35. PPCD consideră că statul nu trebuie să admită nici un fel de discriminare pe criterii etnice între cetăţenii ţării să asigure protecţia şi respectul pentru identitatea lingvistică, religioasă şi culturală a persoa­nelor aparţinând minorităţilor naţionale, specificul şi valorile spiriruale ale acestora făcând parte integrantă din patrimoniul naţional comun.

Competenţă şi valoare morală

36. Noi considerăm că puterea politică trebuie să fie exer­citată doar în condiţii de transparenţă, de către persoane compe­tente şi morale. PPCD susţine promovarea oamenilor exclusiv pe criterii de competenţă şi valoare morală, astfel încât în societate să se stabilească o ierarhie clară în funcţie de profesionalismul şi cinstea celor care administrează treburile publice sau fac politică. Politica pe care o promovăm e cea a mâinilor curate. Competenţa şi onora­bilitatea celor aflaţi la guvernare constituie o condiţie esenţială pentru stoparea prăbuşirii economice şi pentru progresul social al
Republicii Moldova.

Democraţie parlamentară

37. Democraţia înseamnă libertatea şi posibilitatea de expri­mare a voinţei politice prin intermediul unui sistem parlamentar re­prezentativ. Parlamentul exprimă voinţa poporului. Democraţia re­pre­­zintă totodată principiul care stabileşte un echilibru între individ şi comunitate în cadrul societăţii. Soluţia democratică sporeşte res­ponsabilitatea membrilor societăţii prin asigurarea demnităţii tuturor.

Combaterea corupţiei şi a crimei organizate


38. Lupta contra corupţiei şi a crimei organizate constituie pentru noi o prioritate. Pentru a exclude fenomenul corupţiei şi al îmbogăţirii frau­duloase, al concreşterii structurilor de stat cu elemen­tele criminale, al privatizării ilicite şi deturnării de fonduri publice, PPCD consideră imperios necesară revizuirea cadrului existent în sensul eliminării prevederilor care favorizează apariţia şi prolife­rarea acestora. Toţi funcţionarii publici şi demnitarii de stat trebuie să-şi declare averile şi veniturile. Orice accedere în posturi de conducere urmează să se facă în condiţii de transparenţă maximă. Un rol
important în combaterea corupţiei şi a crimei organizate îi revine puterii judecătoreşti, care tre­buie să fie pe deplin separată de celelalte puteri, având o inde­pen­denţă absolută. PPCD consideră necesară organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni hotărâte pentru eradicarea corupţiei, desfiinţarea structurilor cu caracter mafiot şi aducerea în faţa justiţiei a persoanelor corupte, indiferent de poziţia sau funcţia deţinută.

Unitate teritorială

39. PPCD îşi reafirmă ataşamentul faţă de principiul con­sti­tuţional privind caracterul unitar şi indivizibil al statului. Noi consi­derăm că restabilirea legalităţii şi ordinii pe întreg teritoriul Repub­licii Moldova trebuie realizată prin metode politice, cu sprijinul şi particirparea organismelor internaţionale, excluzând orice şantaj din afară sau condiţii ultimative din partea secesio­niştilor transnistreni.

Autonomie locală

40. Noi pledăm pentru o autonomie locală autentică, în acord cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale. Totodată, afir­măm principiul subsidiarităţii, care înseamnă o distribuţie comple­mentară a puterii între autorităţile centrale şi cele locale. Autorităţilor centrale nu trebuie să li se atribuie sarcini care pot fi rezolvate adecvat de autorităţile locale. Atât autorităţile centrale, cât şi cele locale trebuie să acţioneze pentru binele comun.

Capitolul V

Libertate şi pace în lume

Unitate naţională

41. PPCD rămâne ataşat ideii de unitate naţională, care trebuie acceptată ca un dat şi ca o condiţie primordială a păcii în regiune. Ideea de unitate naţională trebuie să fie luminată de morala creştină, care înseamnă dragoste faţă de aproapele tău, faţă de familia ta, faţă de naţiunea ta, faţă de naţiunile din jurul tău, faţă de umanitate. Nimeni nu poate să se integreze prin iubire în umanitate dacă nu-şi iubeşte naţiunea. Morala creştină ne protejează de excesul de a face din dragostea faţă de propria naţiune un motiv de ură sau de respingere a celorlalte naţiuni.

Integrare europeană

42. Globalizarea şi crearea unor entităţi interstatale optime din punct de vedre politic, economic, social, militar etc. constituie tendinţe ale lumii contemporane. Autarhia şi izolarea sunt anacronice şi contraproductive. Transparenţa frontierelor şi promovarea valorilor comune sunt în interesul statelor. Aderarea Republicii Moldova într-un viitor previzibil la Uniunea Europeană constituie pentru noi un obiectiv stratejic major. Până la atingerea acestui obiectiv raporturile Repub­licii Moldova cu Uniunea Euro­peană trebuie să se dezvolte în cadrul Acordului de Parteneriat şi Cooperare din 1994. De asemenea, relaţiile cu Consiliul Europei trebuie să fie axate în continuare pe cele trei dimensiuni: cooperare interparlamentară, interguvernamentală şi în domeniul democraţiei locale.

Cooperare regională şi transfrontaliera

43. Pentru noi este de o importanţă cu totul deosebită buna vecinpătate cu cele două ţări limitrofe: la est cu Ucraina, care este unul din partenerii cei mai importanţi ai Republicii Mol­dova pe plan economic, şi la vest cu România, de care ne leagă relaţii speciale deter­minate de comunitatea istorică şi identitatea noastră lingvistică, etnică şi culturală. Considerăm benefică sub toate aspectele consti­tuirea Trilateralei România-Moldova-Ucrai­na, precum şi a celor două euroregiuni: a Dunării de Jos şi a Prutului Superior.

Securitatea noastră militară

44. Având în vedere situaţia geopolitică Republicii Moldova, PPCD apreciază drept inadecvat principiul neutralităţii permanente fixat în Constituţie. Opţiunea strategică irevocabilă a PPCD de inte­grare a Repub­licii Moldova în Alianţa Nord-Atlantică (NATO) consti­tuie singura soluţie viabilă pentru apărarea independenţei, suvera­nităţii şi integrităţii statului.

Capitolul VI

Dreptul la viaţă şi la un mediu curat

Protecţia sănătăţii publice

45. Fiinţa biologică a naţiunii şi patrimoniul ei genetic repre­zintă o garanţie a dăinuirii noastre în lume şi în eternitate. Protecţia sănătăţii populaţiei trebuie asigurată printr-un sistem flexibil de prevenire a maladiilor, prin crearea unei infrastructuri medicale mo­der­ne, a unei reţele de tratament balneo-climateric, urmărind tot­odată combaterea maladiilor sociale şi promovarea unui mod de viaţă sănătos. Toţi cetăţenii, indiferent de starea lor financiară, pozi­ţia socială şi localitatea în care domiciliază, trebuie să aibă aceleaşi şanse de sănătate şi tratament. Pacientul este în drept să-şi aleagă medicul, iar medicul să fie liber în exercitarea profesiunii sale. Susţinem întroducerea sistemului asigurărilor obligatorii de sănătate. Noi considerăm că modul de subvenţionare a sănătăţii trebuie re­evaluat, urmând ca ponderea cheltuielelor bugetare penrtu acest domeniu în raport cu Produsul Intern Brut să crească la nivelul celor din ţările europene.

Pentru un mediu curat

46. Natura este creaţia lui Dumnezeu. Grija pentru pro­te­jarea mediului înseamnă grijă pentru generaţiile viitoare şi constituie o prioritate a politicilor noastre. Noi pledăm pentru stabilirea şi aplicarea la nivel naţional a unor norme şi legi care ar asigura includerea obligatorie a protecţiei mediului în orice proces de luare a deciziilor de ordin economic, social sau politic. Sistemele de producţie trebuie să facă obiectul unor măsuri capabile să reducă la minimum impactul acestora asupra mediului, urmărindu-se astfel împăcarea omului cu natura şi a economiei cu ecologia, fapt ce constituie însăşi esenţa unei dezvoltări durabile.

Epilog

Noi, creştin-democraţii din Republica Moldova, dorim să ne aducem contribuţia la edificarea unei lumi noi în care locul vechilor animozităţi şi ranchiune va fi ocupat de cooperare şi parteneriat veritabil. În calitatea noastră de membri ai Internaţionalei Democrat-Creştine şi Populare dorim să înfăptuim această lucrare, inspirându-ne din valorile şi principiile fundamentale ale moralei creştine cum sunt adevărul, libertatea, responsabilitatea, dreptatea şi solida­rita­tea. Adresăm tuturor bărbaţilor şi femeilor din această ţară - tineri sau bătrâni, majoritari sau minoritari - apelul de a ni se alătura pentru ca împreună să construim pentru copiii noştri şi pentru noi înşine o lume mai bună, mai dreptă, mai solidară, mai liberă şi mai demo­cratică.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Источник: http://www.ppcd.md/page.php?modul=HTMLPages&pid=9

Комментарии (0) Добавить комментарии