Предвыборная платформа АМН

15.02.2009, 18:49
{Предвыборная платформа АМН} Молдавские Ведомости
Alianţa „Moldova Noastră” reprezintă principala forţă democratică din ţară:
prin cea mai viguroasă şi extinsă structură, cu peste 740 de organizaţii primare şi teritoriale;
prin cea mai largă reprezentare în structurile eligibile ale administraţiei de stat (un total de circa 2500 de reprezentanţi - consilieri, primari, conducători de raioane, deputaţi);
prin echipa sa de specialişti competenţi din toate domeniile şi teritoriile;
prin liderul său, Serafim URECHEAN, o figură puternică, echilibrată şi pragmatică, singurul capabil să asigure bunele relaţii cu Bruxelles, Moscova, Washington, Kiev şi Bucureşti;
prin reputaţia unică de partid care niciodată nu şi-a trădat alegătorii, a rămas întotdeauna fidelă angajamentelor asumate.

Alianţa „Moldova Noastră” – forţa care învinge!

AMN e plasat în poziţia de lider pe eşichierul democratic prin votul alegătorilor din 2003, 2005 şi 2007, an în care am obţinut conducerea a 2/3 din raioanele ţării. Astfel, partidul îşi asumă responsabilitatea pentru a demola regimul comunist şi a constitui o guvernare democratică în rezultatul alegerilor parlamentare de pe 5 aprilie 2009! Electoratul democratic e mai mult decât cel comunist şi poate uşor să învingă dacă se uneşte în jurul principalei forţe democratice – AMN!
A venit timpul pentru ALIANŢA ALEGĂTORILOR!

AMN propune societăţii, ca Idee Naţională – Aderarea la Uniunea Europeană, iar pentru a subordona acestei idei sistemul de conducere, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, vine încă până la alegeri cu un PROGRAM DE GUVERNARE:

Saltul european al Republicii Moldova!

La prima etapă el va diminua efectele crizei financiar-economice mondiale, iar ulterior, în baza unei creşteri economice accelerate, va scoate ţara din sărăcie, va realiza programe sociale pentru viitorul fericit al copiilor, bătrâneţea îndestulată a pensionarilor, nivelul decent de viaţă al tuturor cetăţenilor şi familiilor.

Alianţa „Moldova Noastră” învinge şi făureşte!

1. Saltul Investiţional:
Atragerea unor investiţii străine directe de până la 1,2 – 1,6 miliarde dolari anual, prin:
anularea TVA la importul echipamentului şi utilajului tehnologic destinat producerii;
dezvoltarea infrastructurii necesare mediului de afaceri;
garantarea şi respectarea dreptului la proprietate;
crearea condiţiilor pentru ca cetăţenii aflaţi la muncă peste hotare să poată investi banii câştigaţi acasă, în afaceri proprii, scutindu-i de orice plăţi iniţiale către stat.
modernizarea şi dezvoltarea sectorului de tehnologii informaţionale şi comunicaţii.


2. Saltul Economic
Dublarea Produsului Intern Brut per locuitor în perioada 2009-2013 printr-o creştere economică accelerată, de 12-15 % anual, în medie.
Obţinerea unor creşteri anuale de circa 19 % - în agricultură şi 15 % - în industrie.
Asigurarea unui cadru macroeconomic previzibil, cu o inflaţie ce nu va depăşi 5-7% anual.
Modificarea politicii fiscale astfel ca ea să faciliteze întreprinderile mici şi mijlocii. Venitul persoanelor fizice se va impozita prin aplicarea cotei unice de 7 %.
Promovarea unei strategii naţionale de creştere a exportului, inclusiv prin triplarea productivităţii muncii, şi diminuarea deficitului balanţei comerţului extern.

3. Saltul în Agricultură şi Dezvoltare Regională
Creşterea Fondului de subvenţionarea a agriculturii până la cota de 1 miliard de lei anual către anul 2010.
Alocarea către ţărani a unei subvenţii de 300 de lei pentru fiecare hectar de teren arabil, utilizat pentru obţinerea producţiei agricole.
Crearea, anual, în fiecare sat, a unei întreprinderi industriale, fapt ce va crea un număr mare de locuri de muncă la ţară. Un Fond de investiţii de stat va finanţa 60% din capitalul acestor întreprinderi, iar după trei ani de activitate profitabilă statul va transmite cota sa ţăranilor gratuit.
Compensarea ratei dobânzii la creditele contractate de către ţărani în scopul de a stimula eficienţa activităţii lor economice.
Dezvoltarea pieţii funciare şi crearea unui Fond de stat pentru stimularea cumpărării terenurilor agricole de către locuitorii de la sat.
Acordarea a câte 8 mii de euro pentru fiecare afacere nouă, deschisă de tineri în mediul rural, pe baza unor concursuri de proiecte.
Aplicarea unui program naţional de dezvoltare a infrastructurii la sate: asigurarea fiecărei localităţi cu gazoduct intern, apeduct, canalizare şi renovarea drumurilor.

4. Saltul spre Bunăstare
Crearea a 350 de mii de locuri noi de muncă şi atingerea, până în 2013, a nivelului mediu de salarizare de 500 euro pe lună.
Instituirea unor granturi de la Buget de 1000 euro pentru fiecare loc de muncă, în special, pentru stimularea activităţilor în domeniul prelucrării materiei prime agricole.
Majorarea pensiei medii lunare până la cel puţin 35 % din salariul mediu pe economie şi care să depăşească nivelul minimului de existenţă, ceea ce ar însemna 175 euro până în 2013.
Trecerea la un sistem mixt de alocare a indemnizaţiilor sociale, bazat atât pe testarea veniturilor, cât şi pe compensaţii nominative oferite categoriilor sociale defavorizate.
Stabilirea unui parteneriat între autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale de profil în vederea îngrijirii copiilor cetăţenilor aflaţi la muncă peste hotare şi a bătrânilor, invalizilor, etc.
Încheierea acordurilor de protecţie socială a cetăţenilor moldoveni aflaţi la muncă peste hotare.
Transformarea în prioritate naţională a politicilor de susţinere a familiei şi de soluţionare a problemelor demografice.

5. Saltul în Ocrotirea sănătăţii:
Perfecţionarea sistemului de asigurări medicale.
Garantarea accesului liber şi gratuit al populaţiei la toate etapele de acordare a asistenţei medicale.
Sporirea esenţială a contribuţiei Bugetului de Stat la fondul pentru asigurările obligatorii în medicină.
Crearea Fondului de asigurare a riscurilor în prestarea serviciilor medicale.
Ajustarea salariului mediu al lucrătorilor medicali la nivelul mediu pe economie!
Investirea a 600 milioane lei anual în repararea, modernizarea şi dotarea instituţiilor medico-sanitare publice, la nivelul standardelor europene!
Realizarea programului „medicul la sat” cu scopul de a ridica substanţial nivelul serviciilor medicale acordate în fiecare localitate rurală!

6. Saltul în Educaţie:
Adoptarea unui nou Cod al Educaţiei în deplină concordanţă cu standardele europene, care ar crea condiţii pentru a forma resurse umane competitive la scară internaţională.
Sporirea finanţării bugetare a învăţământului, de la 8% până la cel puţin 10% din PIB.
Garantarea unui salariu pentru cadrele didactice la nivelul celui mediu pe economie. Echivalarea statutului cadrelor didactice cu cel de funcţionar public.
Elaborarea unui nou Curriculum Naţional care ar asigura în învăţământul preuniversitar trecerea treptată de la principiul academic la cel de pregătire a elevului pentru viaţă, predominant în comunitatea europeană!
Transformarea preocupării pentru cultură în prioritate naţională. Instituirea unui parteneriat al statului cu ONG-urile din educaţie şi cultură, care să fie finanţate prin proiecte speciale.
Susţinerea modului sănătos de viaţă şi a dezvoltării culturii fizice şi a sportului naţional.

7. Saltul în politicile de Tineret
Lansarea programului naţional „case pentru tinerele familii” care va acorda la naşterea primului copil dreptul de a închiria în condiţii avantajoase pe termen de până la 10 ani locuinţe, construite de stat din veniturile obţinute în cadrul licitaţiilor funciare.
Instituirea unei scheme de susţinere a copiilor din familiile nevoiaşe prin acordarea unei indemnizaţii oferită în rate până la absolvirea gimnaziului de până la 5000 euro şi care, începând cu al treilea copil din familie, va fi majorată cu 500 euro!
Studii universitare accesibile - cel puţin 2/3 din locurile în instituţiile superioare publice de învăţământ vor fi asigurate de la bugetul de stat! Crearea unui nou sistem de tip european pentru susţinerea financiară a studenţilor.
Asigurarea de către stat a primului loc de muncă pentru tinerii specialişti prin oferirea de suport financiar întreprinderilor şi organizaţiilor angajatoare.

8. Saltul în Democratizare
Consolidarea statalităţii Republicii Moldova. Finalizarea reformei constituţionale, care va defini corect forma de guvernare. Alegerea Preşedintelui ţării prin vor direct, de către popor. Implementarea sistemului electoral mixt, ce va permite alegerea candidaţilor atât în circumscripţii uninominale, cât şi pe liste de partid.
Reintegrarea raioanelor de est în spaţiul juridic, politic şi economic al Republicii Moldova.
Asigurarea independenţei actului de justiţie. Retragerea dreptului Preşedintelui Republicii Moldova de a aproba numirea judecătorilor.
Plasarea Procuraturii în sistemul organelor de drept, conform practicilor europene. Extinderea sistemului de asistenţă juridică gratuită, din oficiu.
Garantarea transparenţei utilizării finanţelor publice, care va contracara corupţia din acest domeniu. Decentralizarea actualului sistem de achiziţii publice şi constituirea agenţiilor de achiziţii publice la nivel de municipii şi raioane.
Eficientizarea actului de guvernare. Reforma administraţiei publice centrale şi locale.
Garantarea delimitării competenţelor organelor publice centrale şi locale. Aducerea serviciilor publice cât mai aproape de cetăţeni.
Consolidarea moralităţii prin garantarea libertăţii şi a autonomiei Bisericii ortodoxe şi a celorlalte confesiuni.
Aprobarea Concepţiei de dezvoltare a spaţiului mediatic naţional, prin care statul îşi va asuma angajamente concrete de susţinere a presei independente.
Elaborarea unui nou Cod al Audiovizualului. Asigurarea practică a statutului de instituţie publică naţională pentru Compania „Teleradio-Moldova”.

9. Saltul calitativ în Politica externă
Adoptarea de către Parlament a Concepţiei politicii externe a Republicii Moldova şi asigurarea supravegherii parlamentare asupra direcţiilor prioritare de politică externă.
Valorificarea oportunităţilor de includere a Republicii Moldova în grupul statelor potenţial-candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Participarea activă în Parteneriatul Estic şi în Sinergia Mării Negre. Dinamizarea relaţiilor cu structurile euro-atlantice.
Negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană şi semnarea lui până în anul 2013.
Armonizarea maximă a politicilor de bună vecinătate cu Ucraina şi România, stat cu care vom intensifica, pe toate dimensiunile, cooperarea pentru a accelera procesul integrării europene a Republicii Moldova. Asumarea rolului de punte între Vest şi Est.
Dezvoltarea stabilă şi pragmatică a parteneriatelor vitale pentru RM cu Rusia şi SUA.

Realizarea platformei electorale a AMN va avea drept rezultat major integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană – realizarea Ideii noastre Naţionale!

Alege Alianţa „Moldova Noastră”!

ÎNVINGE!

Источник: http://www.amn.md/documente-0-0-0.html

Комментарии (0) Добавить комментарии